Besluit Bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden steenachtige bouwproducten, inclusief grond, mogen worden toegepast in bouwwerken. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bepaalt deze voorwaarden en neemt de voorschriften voor de praktijk op in de Regeling Bodemkwaliteit.

Producenten die deze bouwproducten gebruiken moeten daarvoor een kwaliteitsverklaring kunnen overhandigen. Deze verklaring kan de opdrachtgever, bijvoorbeeld het uitvoerend bouwbedrijf, vervolgens overleggen aan het bevoegd gezag. De opdrachtgever moet de verklaring en de afleverbonnen minstens vijf jaar bewaren.

Producenten die deze bouwproducten gebruiken moeten daarvoor een kwaliteitsverklaring kunnen overhandigen. Deze verklaring kan de opdrachtgever, bijvoorbeeld het uitvoerend bouwbedrijf, vervolgens overleggen aan het bevoegd gezag. De opdrachtgever moet de verklaring en de afleverbonnen minstens vijf jaar bewaren.

Keuring

Er zijn drie manieren waarop een producent kan bewijzen dat een bouwproduct voldoet aan de voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit: 

  • Erkende kwaliteitsverklaring (EKV)

De producent kan een certificaat voor zijn product aanvragen bij een gecertificeerde instelling. De eisen voor certificatie staan in een voor dat bouwproduct opgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL);

  • Partijkeuring

De partijkeuring is er voor bouwstoffen en -producten zonder erkende kwaliteitsverklaring. Een eenmalige partijkeuring die voldoet aan beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 1000 is herkenbaar aan het Kwaliteitswaarborg Bodembeheer van SIKB;

  • Fabrikant Eigen Verklaring (FEV)

In een FEV geeft de producent zelf aan hoe het product aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Bij een FEV ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product volledig bij de producent. Op de website van Bodem+ staat hierover meer informatie.

Erkenning bij het Besluit bodemkwaliteit en het Bouwbesluit

Bij het Besluit bodemkwaliteit worden certificaten individueel erkend. Bodem+ adviseert de minister van IenW en registreert de afgegeven erkenningen. Bodem+ geeft deze erkenningen voor bouwproducten en bodemintermediairs alleen af op basis van een in de Regeling bodemkwaliteit opgenomen BRL.

Vanaf 1 februari 2023 voert het ministerie van IenW deze taken zelf uit. Lees voor details omtrent de overgang van taken de gehele brief van het ministerie van IenW