Gasverbrandingsinstallaties

Het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moet het aantal koolmonoxideongevallen reduceren door de kwaliteit van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties te verbeteren.

Koolmonoxidevergiftiging

Als er bij de verbranding van aardgas te weinig zuurstof is kan koolmonoxide ontstaan. Dit kan onder andere komen door een verkeerd afgesteld toestel, onvoldoende aanvoer van verse lucht of problemen met het afvoeren van rookgassen.

Koolmonoxide wordt snel in het bloed opgenomen en blokkeert de opname van zuurstof in het bloed. De eerste symptomen zijn lichte hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en vermoeidheid. Bij een hoge concentratie koolmonoxide kunnen er ernstige symptomen optreden zoals bewusteloosheid, coma, blijvende hersenschade en zelfs overlijden. Doordat koolmonoxide niet door menselijke zintuigen is waar te nemen, wordt koolmonoxidevergiftiging niet snel herkend. 

Certificering

Het is voor consumenten moeilijk om de kwaliteit van een installatiebedrijf in te schatten en de veiligheid van de opgeleverde gasverbrandingsinstallatie te beoordelen. Daarom is het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties niet toegestaan als de uitvoerder niet beschikt over een geldig certificaat.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor het aanwijzen van certificerende instellingen die deze certificaten mogen uitgeven. De TloKB voert deze taak namens de minister uit. De TloKB toetst bovendien de certificatieschema’s van de marktpartijen en wijst deze namens de minister aan, waarmee ze tot het stelsel zijn toegelaten.

Openbaar register

De TloKB zorgt voor een openbaar en kosteloos toegankelijk register met informatie over aangewezen certificerende instellingen, certificatieschema’s en certificaathouders. Met het register kunnen consumenten, opdrachtgevers en gemeenten controleren of een installateur een geldig certificaat heeft. Geschorste en ingetrokken certificaten zijn opgenomen in een aparte lijst in het register.

Beeldmerk

Voorbeeld logo CO-Vrij
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Gecertificeerde installatiebedrijven moeten een voorgeschreven beeldmerk gebruiken, zodat voor consumenten duidelijk is dat zij te maken hebben met (een installateur van) een gecertificeerd bedrijf. Voor gebruik van dit beeldmerk geldt een reglement.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.