Certificatieschema’s

Certificerende instellingen gebruiken certificatieschema’s voor het afgeven van certificaten aan bedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Werkzaamheden aan verschillende onderdelen van installaties moeten in samenhang worden uitgevoerd en beoordeeld.

Een certificatieschema stelt zowel eisen aan de werkwijze van de certificerende instelling en certificaathouder, als aan de werkzaamheden en vakbekwaamheid van de installateur. De Raad voor Accreditatie evalueert certificatieschema’s, waarna de TloKB het schema kan toetsen en namens de Minister van BZK kan aanwijzen voor gebruik in het stelsel.

Verscheidenheid in certificatieschema’s

Marktpartijen werken certificatieschema’s uit die aansluiten bij de verscheidenheid aan gasverbrandingstoestellen en werkwijzen en specialisaties van bedrijven. Marktpartijen kunnen aparte certificatieschema’s ontwikkelen voor bijvoorbeeld de eerste aanleg van een gasverbrandingsinstallatie bij nieuwbouw, werkzaamheden bij onderhoud en reparatie of werkzaamheden aan collectieve rookgasafvoeren. Ook is het denkbaar dat een certificatieschema zich specifiek richt op ZZP’ers. Zo kunnen bedrijven kiezen voor een schema dat het beste aansluit bij hun bedrijfsmodel. Hiermee biedt het certificeringsstelsel ruimte voor diversiteit en innovatie. Een marktpartij kan een certificatieschema dat voldoet aan de geldende eisen en geschikt is voor de aanwijzing indienen bij het TloKB met het online formulier.

Toetsing en Toelating

De TloKB toetst certificatieschema’s bij de aanvraag voor aanwijzing aan het toetsingskader dat in opdracht van de minister is opgesteld. In het kader zijn alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling samengevoegd. De eisen in het toetskader zijn herleidbaar in de beschrijving van het certificatieschema. De TloKB toetst het certificatieschema inhoudelijk maar ziet ook toe op financiële stabiliteit van de schemabeheerder, aan de hand van gegevens van de Kamer van Koophandel. Bij positieve toetsresultaten wijst de TloKB het certificatieschema namens de minister aan, waarmee het toegelaten is tot het stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Voorwaarde voor inbehandelingneming van de toetsing van het schema is dat bij de aanvraag voor aanwijzing  een evaluatierapport met positief resultaat van de Raad voor Accreditatie is bijgevoegd.

Stappenplan aanwijzing certificatieschema's CO-stelsel

Schematische weergave van het proces van aanwijzing van certificatieschema's
De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.