Certificerende instellingen

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties hebben daarvoor een certificaat nodig. De eisen voor deze certificering zijn opgenomen in certificatieschema’s. Certificerende instellingen gebruiken door de TloKB aangewezen certificatieschema’s om certificaten af te geven.

Een certificatieschema stelt zowel eisen aan de werkwijze van de certificerende instelling en certificaathouder, als aan de werkzaamheden en vakbekwaamheid van de installateur. De certificerende instelling moet door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd voor het aangewezen certificatieschema, waarna de TloKB de certificerende instelling toetst volgens criteria die voortkomen uit het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties. Als de certificerende instelling voldoet, wijst de TloKB deze namens de Minister van BZK aan voor gebruik van dit schema in het stelsel. 

Eisen aan certificerende instellingen 

De certificerende instelling bepaalt of een bedrijf in aanmerking komt voor een certificaat. Certificerende instellingen hebben daarmee een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Daarom gelden voor certificerende instellingen de volgende eisen:

  • Certificerende instellingen moeten onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn.
  • Certificerende instellingen moeten over een passende accreditatie van de Raad voor Accreditatie beschikken.
  • Certificerende instellingen moeten voldoen aan de geldende regels voor aanwijzing van certificerende instellingen en de gegevensverstrekking aan de minister.
  • Certificerende instellingen moeten voldoen aan de eisen in de aangewezen certificatieschema’s. Deze eisen gaan over de betrekkingen tussen beheerder en certificaathouder, bijvoorbeeld over het toezicht van de certificerende instelling op de toepassing van een certificatieschema.
  • Certificerende instellingen moeten zich houden aan de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet.
  • Certificerende instellingen informeren jaarlijks de minister van BZK over de werkzaamheden verricht aan gasverbrandingsinstallaties.
  • Certificerende instellingen mogen niet in surseance van betaling verkeren of in faillissement raken. In die gevallen zal de TloKB de aanwijzing als certificerende instelling voor het CO-stelsel schorsen of intrekken.
  • Certificerende instellingen moeten informatie verschaffen aan de TloKB. Het gaat hierbij om de gegevens van de bedrijven die in het kader van het stelsel werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren, ten behoeve van opname in het register van gecertificeerde bedrijven.
De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.