Certificerende instellingen

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties hebben daarvoor een certificaat nodig. De eisen voor deze certificering zijn opgenomen in certificatieschema’s. Certificerende instellingen gebruiken door de TloKB aangewezen certificatieschema’s om certificaten af te geven.

Certificatieschema’s bevatten eisen aan zowel de inhoudelijke kennis van personen als aan de controles en metingen die moeten worden uitgevoerd voor een gasverbrandingstoestel in gebruik kan worden genomen. De Raad voor Accreditatie evalueert certificatieschema’s. De TloKB toetst certificatieschema’s aan de wettelijke eisen en wijst de schema’s namens de minister van BZK aan voor gebruik binnen het stelsel.

Eisen aan certificerende instellingen 

De certificerende instelling bepaalt of een bedrijf in aanmerking komt voor een certificaat. Certificerende instellingen hebben daarmee een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Daarom gelden voor certificerende instellingen de volgende eisen:

  • Certificerende instellingen moeten onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn.
  • Certificerende instellingen moeten over een passende accreditatie van de Raad voor Accreditatie beschikken.
  • Certificerende instellingen moeten voldoen aan de geldende regels voor aanwijzing van certificerende instellingen en de gegevensverstrekking aan de minister.
  • Certificerende instellingen moeten voldoen aan de eisen in de eigen certificatieschema’s. Deze eisen gaan over de betrekkingen tussen beheerder en certificaathouder, bijvoorbeeld over het toezicht van de certificerende instelling op de toepassing van een certificatieschema.
  • Certificerende instellingen moeten zich houden aan de Algemene wet bestuursrecht, de Wet openbaarheid van bestuur en de Archiefwet 1995.
  • Certificerende instellingen informeren jaarlijks de minister van BZK over de werkzaamheden verricht aan gasverbrandingsinstallaties.
  • Certificerende instellingen mogen niet in surseance van betaling verkeren of in faillissement geraken. In die gevallen zal de TloKB de aanwijzing als certificerende instelling schorsen of intrekken.
  • Certificerende instellingen moeten informatie verschaffen aan de TloKB. Het gaat hierbij om de bedrijfsgegevens en gegevens van de personen die in het kader van het stelsel werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren: naam, werkzaamheden binnen het schema die hij gerechtigd is uit te voeren en relevante opleiding en ervaring.
De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.