Toezicht en handhaving

Verschillende instanties controleren het certificeringsstelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Toezicht en handhaving binnen het stelsel

De TloKB houdt namens de minister van BZK toezicht op het totale stelsel van certificering en wijst certificerende instellingen aan. De TloKB kan de aanwijzing van een certificerende instelling schorsen of intrekken wanneer deze niet voldoet aan de gestelde eisen. De Raad voor de Accreditatie (RvA) accrediteert en toetst certificerende instellingen.

Certificerende instellingen (CI’s) houden toezicht op de certificaathouders, de gecertificeerde bedrijven die de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren. De schemabeheerder heeft in certificatieschema’s vastgelegd aan welke eisen de certificaathouder moet voldoen. Als het bedrijf niet werkt volgens de eisen in het schema zal de certificerende instelling het certificaat schorsen of intrekken.

Toezicht en handhaving van buiten het stelsel

Als een installateur werkzaamheden aan een gasverbrandingstoestel verricht zonder het juiste certificaat kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Het bevoegd gezag kan zowel de installateur als de opdrachtgever een sanctie opleggen.

Een bewoner, gebruiker of eigenaar van een woning kan ook zelf opkomen tegen oneerlijke handelspraktijken, niet-nakoming van een overeenkomst of onrechtmatig handelen van een installatiebedrijf met behulp van een civiele procedure.

Tenslotte kan het Openbaar Ministerie besluiten tot strafrechtelijke handhaving wanneer partijen zich niet aan de regels voor werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen houden.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.