Het stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw

In het stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw zorgt de bouwer voor de kwaliteit van een bouwwerk. De overheid stelt kaders in de vorm van wetgeving en bouwregels. Het beoogde eindresultaat is een bouwwerk dat aan de regels voldoet.

De opdrachtgever of initiatiefnemer van een bouwwerk zorgt zelf voor dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Hiervoor schakelt hij een onafhankelijke kwaliteitsborger in. De kwaliteitsborger gebruikt een door de Woningwet voorgeschreven werkwijze, een zogeheten instrument voor kwaliteitsborging.

Betrokken partijen

Een partij die een instrument ontwikkelt heet een instrumentaanbieder. De instrumentaanbieder verleent toestemming aan kwaliteitsborgers om te werken met een instrument en houdt toezicht op het gebruik van het instrument. De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) toets instrumenten aan de hand van het wettelijke kader en laat deze vervolgens toe tot het stelsel van kwaliteitsborging. De TloKB maakt de instrumenten beschikbaar in een register, ziet toe op de instrumentaanbieders en controleert steekproefsgewijs op de bouwplaats. De kwaliteitsborger gebruikt het toegelaten instrument om te controleren of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Kwaliteitsborging van het bouwplan tot ingebruikname

Klik op een stap om deze uit te klappen.

Schematische weergave van de realisatie van een bouwwerk in het stelsel van kwaliteitsborging

Schematische weergave van de realisatie van een bouwwerk in het stelsel van kwaliteitsborging.
De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.