Toelating tot het stelsel van kwaliteitsborging

Instrumentaanbieders melden een instrument voor toelating aan bij de TloKB. Wanneer dit voldoet aan alle criteria laat de TloKB het instrument toe en neemt het instrument op in het Register instrumenten kwaliteitsborging.

Aanvraag toelating

Een instrumentaanbieder dient een aanvraag voor toelating van zijn instrument in via het online formulier. De TloKB toetst de aanvraag voor toelating bij binnenkomst op volledigheid. Wanneer gegevens ontbreken stelt de TloKB de instrumentaanbieder in de gelegenheid om deze aan te vullen. 

Bij een complete aanvraag beslist de TloKB binnen acht weken of zij het instrument toelaat. De TloKB kan deze termijn eenmalig verlengen. Bij verstrijken van de termijn volgt geen automatische toelating van het instrument tot het stelsel.

De TloKB neemt een aanvraag niet in behandeling als er te weinig informatie verstrekt is, de vergoeding niet is betaald of als het instrument niet voldoet aan de indieningsvereisten.

Toelatingskader

Voor de toelating van instrumenten binnen het stelsel van kwaliteitsborging maakt de TloKB gebruik van het 'toelatingskader Wkb-instrumenten'. In het ‘toelatingskader Wkb-instrumenten’ zijn alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling uitgewerkt in criteria, onderzoeksvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. De eisen in het ‘toelatingskader Wkb-instrumenten’ zijn herleidbaar naar wet- en regelgeving zoals deze geldt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het ‘toelatingskader Wkb-instrumenten’ is nog in concept, wegens behandeling van het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen (Bkb) en van de Ministeriële Regeling. Daarnaast is de TloKB in oprichting en nog niet ingesteld als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). Definitieve vaststelling van het toelatingskader door het bestuur volgt pas bij het inwerkingtreden van het Bkb en het instellen van het ZBO. Dit document kan in publicaties worden aangehaald onder de titel: “Concepttoelatingskader Wkb-instrument”.

Toetsing

De TloKB toetst instrumenten voor kwaliteitsborging bij de toelating aan het toelatingskader. De eisen in het ‘toelatingskader Wkb-instrumenteng’ zijn herleidbaar in de beschrijving van het instrument. De TloKB toetst het instrument inhoudelijk maar ziet ook toe op financiële stabiliteit van de instrumentaanbieder, aan de hand van gegevens van de Kamer van Koophandel. Bij een positief toetsresultaat laat de TloKB het instrument toe tot het stelsel van kwaliteitsborging en neemt het op in het Register instrumenten kwaliteitsborging . Voorwaarde voor publicatie in het register is dat de instrumentaanbieder de verschuldigde kosten voor toelating heeft betaald.

Schematische weergave van het proces van toelating van een instrument voor kwaliteitsborging

Schematische weergave van het proces van toelating van een instrument voor kwaliteitsborging

Bezwaar

Instrumentaanbieders die het niet eens zijn met een beslissing van de TloKB kunnen daartegen bezwaar maken. De afhandeling van bezwaren gaat volgens de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens het proces van toelating verstrekt de TloKB de instrumentaanbieder de nodige informatie over de bezwaarprocedure.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Het ontwerpbesluit is in behandeling bij het parlement en de Raad van State. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.