Verklaring kwaliteitsborger

Als de kwaliteitsborger een gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat een bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften, geeft hij een verklaring af. Deze verklaring is het bewijs dat de kwaliteit van het bouwwerk volgens de bouwtechnische voorschriften is geborgd.

Twee weken nadat de opdrachtgever of initiatiefnemer de verklaring van de kwaliteitsborger aan de gemeente heeft verstrekt kan het gebouw in gebruik worden genomen. De kwaliteitsborger verklaart in ieder geval:

  • dat hij toestemming heeft het instrument te mogen gebruiken;
  • dat hij het instrument heeft gebruikt volgens de voorgeschreven werkwijze;
  • in welke gevolgklasse het bouwwerk valt, en welk type bouwwerk het is;
  • dat het instrument dat hij heeft gebruikt is toegelaten voor die gevolgklasse en dat type;
  • dat het bouwwerk na afronding van de bouwwerkzaamheden naar zijn oordeel voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Het blijft de verantwoordelijkheid van de bouwer en de opdrachtgever dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Het ontwerpbesluit is in behandeling bij het parlement en de Raad van State. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.