Kwaliteitsverklaringen voor de bouw

In Nederland bestaan voor bouwproducten zowel nationale als Europese kwaliteitsverklaringen. Met een Erkende Kwaliteitsverklaring bewijst de aanvrager van een omgevingsvergunning dat een product voldoet aan de bouwregelgeving. De Europese CE-markering laat zien dat het product is getest volgens geharmoniseerde Europese testmethoden.

Een nationale Erkende Kwaliteitsverklaring (EKV) toont aan of een bouwproduct aan de bouwtechnische eisen in het Bouwbesluit 2012 (vanaf invoering Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving) of het Besluit Bodemkwaliteit voldoet. Aangewezen certificerende instellingen geven EKV’s af op basis van gestandaardiseerde en gecontroleerde testmethodes, zogeheten beoordelingsrichtlijnen. De TloKB toetst beoordelingsrichtlijnen van marktpartijen en wijst deze namens de minister aan, waarmee ze tot het stelsel zijn toegelaten. Daarnaast controleert de TloKB afgegeven kwaliteitsverklaringen en neemt die op in een register.

Het erkende stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen vallen onder het door de minister van BZK erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. Doordat de minister van BZK het gehele stelsel van kwaliteitsverklaringen erkent hoeft dat niet voor iedere kwaliteitsverklaring afzonderlijk te gebeuren. Uitzondering hierop zijn de kwaliteitsverklaringen die samenhangen met het Besluit bodemkwaliteit. Bodem+ beoordeelt die verklaringen en geeft per certificaat en productielocatie een erkenning af. Hiervoor is goedkeuring van de TloKB en de Inspectie Leefomgeving en Transport nodig.

Schematische weergave van het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen

Schematische weergave van het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen.

Private kwaliteitsverklaringen

Een kwaliteitsverklaring zonder erkende aansluiting met bouwregelgeving heet een private kwaliteitsverklaring. Hierin staan eisen die door de markt worden gesteld. Deze kwaliteitsverklaringen zijn geen onderdeel van het erkende stelsel.