Procedure toelating nieuwe beoordelingsrichtlijn

De TloKB toetst en registreert de richtlijnen voor het beoordelen van bouwproducten en -processen. Bij een positieve beoordeling wordt een kwaliteitsverklaring afgegeven. Schemabeheerders ontwikkelen beoordelingsrichtlijnen en melden deze aan bij de TloKB.

Een schemabeheerder meldt het voornemen tot het indienen van een nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn (BRL) met het formulier op de website van de TloKB. Daarna neemt de TloKB contact op met de schemabeheerder. Na de officiële indiening van een BRL beslist de TloKB idealiter binnen acht weken of de BRL wordt toegelaten. De toelating van een BRL volgt echter niet automatisch als de vastgestelde behandeltermijn is verstreken.

Draagvlak

Voordat de schemabeheerder een BRL definitief voor toelating aanbiedt, geeft hij belanghebbenden de kans om kritiek te leveren. Daarnaast toetst een onafhankelijk College van Deskundigen uit de betreffende bedrijfstak elke BRL.

Aandachtspunten

Een BRL die goed aansluit op de Europese Verordening Bouwproducten voldoet ten minste aan onderstaande aandachtspunten. Voorafgaand aan het toelatingsverzoek aan de TloKB controleert de schemabeheerder zelf de BRL op deze aandachtspunten.

  • De BRL brengt een heldere scheiding aan tussen publieke werking en private elementen.
  • De BRL maakt de scheiding tussen uitspraken op product- en bouwdeelniveau inzichtelijk.
  • De BRL bevat geen voorschriften voor productiecontrole (IKB) die al door een Europese geharmoniseerde technische specificatie gedekt zijn.
  • De BRL bevat de actuele terminologie voor typen certificatie (attest, productcertificaat, etc.) en is voorzien van verklaringen met betrekking tot de omgang met essentiële kenmerken (standaard tekstblokken), indien van toepassing.
  • De certificerende instelling mag de waarden van essentiële kenmerken niet vaststellen ten behoeve van een af te geven kwaliteitsverklaring. Dit geldt voor zowel publieke als private werking.
  • Het proces van toetsing en aanvaarding dient de gehele BRL te omvatten, zowel het deel met publieke werking als een mogelijk deel met private elementen. Onder de gehele BRL vallen ook BRL’s, uitvoeringsrichtlijnen, protocollen en andere documenten waar de BRL naar verwijst.

Besluit bodemkwaliteit

Beoordelingsrichtlijnen die aansluiten op het Besluit bodemkwaliteit staan vermeld in de Regeling bodemkwaliteit. Wijzigingen in deze regeling worden in de Staatscourant gepubliceerd. Pas na publicatie kan de beoordelingsrichtlijn in gebruik worden genomen.