Besluit Bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden steenachtige bouwproducten, inclusief grond, mogen worden gebruikt.

Producenten die deze bouwproducten gebruiken moeten daarvoor een kwaliteitsverklaring kunnen overhandigen. Deze verklaring kan de opdrachtgever, bijvoorbeeld het uitvoerend bouwbedrijf, vervolgens overleggen aan het bevoegd gezag. De opdrachtgever moet de verklaring en de afleverbonnen minstens vijf jaar bewaren.

Keuring

Er zijn drie manieren waarop een producent kan bewijzen dat een bouwproduct voldoet aan de voorschriften van het Besluit bodemkwaliteit: 

  • Erkende kwaliteitsverklaring (EKV)

De producent kan een certificaat voor zijn product aanvragen bij een gecertificeerde instelling. De eisen voor certificatie staan in een voor dat bouwproduct opgestelde beoordelingsrichtlijn (BRL);

  • Partijkeuring

De partijkeuring is er voor bouwstoffen en -producten zonder erkende kwaliteitsverklaring. Een eenmalige partijkeuring die voldoet aan beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 1000 is herkenbaar aan het Kwaliteitswaarborg Bodembeheer van SIKB;

  • Fabrikant Eigen Verklaring (FEV)

In een FEV geeft de producent zelf aan hoe het product aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit voldoet. Bij een FEV ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het product volledig bij de producent. Op de website van Bodem+ staat hierover meer informatie.

Erkenning bij het Besluit bodemkwaliteit en het Bouwbesluit

Een belangrijk verschil tussen het Bouwbesluit en het Besluit bodemkwaliteit is het niveau van erkenning door de minister van BZK.

Bij het Bouwbesluit erkent de minister het hele stelsel, en niet het individuele certificaat. Bij het Besluit bodemkwaliteit worden certificaten wel individueel erkend. De TloKB registreert de afgegeven certificaten en informeert Bodem+ over de juistheid hiervan. Bodem+ adviseert de minister en registreert de afgegeven erkenningen. Bodem+ geeft deze erkenningen voor bouwproducten alleen af op basis van een door de TloKB aangewezen BRL.