Wet- en regelgeving

Hieronder kunt u de gedragscode en het integriteitsbeleid downloaden van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB).

Verder leest u de besluiten die te maken hebben met de mandatering van de TloKB.

Instellingsbesluit TloKB

Op 13 april heeft de Koning het besluit genomen tot de inwerkingtreding van de artikelen van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 op grond waarvan de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw wordt ingesteld en met haar voorbereidende werkzaamheden kan beginnen, zoals het toetsen en toelaten van instrumenten voor kwaliteitsborging voor het bouwen.

Gekozen is voor de datum van 22 april 2022 zodat de toelatingsorganisatie voldoende tijd heeft om instrumenten te toetsen en toe te laten.

Besluit EKV-stelsel

Op 18 mei heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de voorwaarde vastgesteld voor het verlenen van mandaat en machtiging aan de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw ten behoeve van de uitvoering van het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw (Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel).

Besluit CO-stelsel

Op 18 mei heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw het mandaat en de machtiging gegeven ten behoeve van de uitvoering van de wettelijk taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties die voortvloeien uit artikel 2, vierde lid, artikel 3, tweede lid, en artikel 92, derde lid, Woningwet en artikel 4.3, eerste lid onder a, Omgevingswet.

Mandaatbesluit beheer

Op 18 mei heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening het mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw (Mandaatbesluit beheer TloKB).

Benoemingsbesluit

Op 18 mei heeft de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de voorzitter en de leden van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw benoemd (Benoemingsbesluit bestuur TloKB).