Bezwaarprocedure

Bezwaarprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden bij het bestuur van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) tegen een besluit van de TloKB bezwaar maken.

Een besluit is een schriftelijke beslissing van de TloKB inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling (artikel 1:3, eerste lid, Awb).

Het recht om tegen besluiten op te komen is beperkt tot belanghebbenden. Artikel 1:2, eerste lid, Awb omschrijft belanghebbende als degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Belanghebbenden maken bezwaar door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na bekendmaking van deze beslissing. Het bezwaarschrift moet door de indiener dan wel zijn of haar gemachtigde zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: het bestuur van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw, per e-mailadres: bezwaar@tlokb.nl 

Bezwaar heeft geen opschortende werking en de voorlopige voorzieningenprocedure.

Het indienen van een bezwaarschrift schort op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat de beschikking blijft gelden in de tijd dat een bezwaarschrift in behandeling is. Gelet hierop kan, indien tegen de beschikking bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de daartoe bevoegde rechtbank. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wanneer u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indient, verzoeken wij u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening ook te zenden aan het e-mailadres: bezwaar@tlokb.nl.

Vragen

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u ons deze vragen toemailen danwel een terugbelverzoek doen door een e-mail te sturen aan: bezwaar@tlokb.nl.