Klachtenprocedure

Klachtenprocedure 

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw probeert zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Bent u ontevreden over de manier van handelen of over het niet handelen door de TloKB danwel een van haar medewerkers? Dan kunt u een klacht indienen.

Oplossing zoeken

Zodra wij uw klacht ontvangen, onderzoeken we wat er precies aan de hand is. We kijken eerst samen met u of we een oplossing kunnen vinden. Daarvoor gaan wij met u in gesprek. Komen we er op die manier niet uit, dan nemen we de klacht in behandeling.

Besluit

Wij behandelen klachten volgens de Klachtenregeling TloKB. Deze is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht, die bepaalt hoe wij met een klacht moeten omgaan. Onze klachtenfunctionaris buigt zich erover en geeft advies aan directeur-secretaris resp. de voorzitter van het bestuur van de TloKB. Die beslist uiteindelijk over de uitkomst.

Hoe dient u een klacht in over de TloKB?

U kunt uw klacht over de TloKB op deze pagina indienen. Vergeet niet uw e-mailadres in te vullen.

Hoe behandelt de TloKB uw klacht?

De TloKB gaat vertrouwelijk met uw klacht om. U krijgt een bevestiging van de ontvangst van uw klacht. Degene over wie u klaagt, krijgt een kopie van uw klacht. U en degene over wie u klaagt kunnen beiden mondeling toelichting geven. Deze toelichtingen komen in een verslag. De klachtenfunctionaris geeft advies aan de directeur-secretaris resp. de voorzitter van het bestuur van de TloKB over de afhandeling van de klacht. De directeur-secretsris resp. de voorzitter van het bestuur laat u in een brief weten hoe de klacht afgehandeld wordt. Dit gebeurt normaal gesproken binnen tien weken. In complexe gevallen kan het vier weken langer duren.

Is het niet gelukt om er samen met de TloKB uit te komen?

Dan kan de klacht eventueel aan de Nationale ombudsman worden voorgelegd. Nadere informatie hierover kunt u vinden op de website van de Nationale Ombudsman.