Woo-verzoeken

Volgens de Wet open overheid (Woo) kunt u vanaf 1 mei 2022 via een Woo-verzoek de TloKB vragen om openbaarmaking van overheidsinformatie. Het gaat om informatie die is vastgelegd in documenten waarvan de TloKB auteur of ontvanger is.

Iedereen kan een Woo-verzoek indienen. De wet bepaalt hoe de behandeling en toetsing van een verzoek gaat.

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen. Wel moet uw verzoek voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt.
  • Het betreft informatie die in documenten is vastgelegd.
  • Het betreft informatie waar de TloKB over beschikt.
  • De informatie moet gaan over de publieke taakuitoefening van de TloKB.


Als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet, kan de TloKB u om een toelichting vragen. De Woo-contactpersoon kan u ook helpen bij het indienen van uw verzoek.

U kunt uw Woo-verzoek richten aan de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw via een e-mail aan woo@tlokb.nl of bellen met ons algemene nummer 070 - 30 70 357

Woo-besluit

Een afgerond Woo-verzoek eindigt in een Woo-besluit. Een besluit op een Woo-verzoek kan zijn dat de gevraagde informatie wordt verschaft. Het kan ook zijn dat die informatie niet of niet helemaal wordt verschaft. In het besluit staan dan de redenen waarom dit niet gebeurt. Zo worden bijvoorbeeld persoonsgegevens uit het besluit en het verzoek verwijderd.

Een besluit op een Woo-verzoek aan de TloKB is samen met het verzoek openbaar voor iedereen. Ook is de informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt toegankelijk voor iedereen. De Woo-besluiten zijn te vinden op onze website onder het kopje ‘documenten en download’.