Toelatingskader Wkb-instrument

Voor de toelating van instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van het Toelatingskader Wkb-instrument (Staatscourant 2022-16651). 

Het toelatingskader stelt regels op grond van de Woningwet (Staatsblad 2019-382), bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, Staatsblad 2022-145 en de Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen, Staatscourant 2022-10958), waaraan de beschrijving van een instrument voor kwaliteitsborging minimaal moet voldoen. In het toelatingskader zijn alle regels uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling uitgewerkt in criteria, toetsvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. Uitgangspunt hierbij is de wet- en regelgeving zoals deze geldt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Toelatingskader Wkb-instrument van 22 april 2022 vervangt het Concepttoelatingskader van 22 december 2021. De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn weergegeven in een overzicht van wijzigingen. .