Concepttoelatingskader Wkb-instrument

Voor de toelating van instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van het ‘Toelatingskader Wkb-instrumenten’.

In het toelatingskader zijn alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling uitgewerkt in criteria, toetsvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. Uitgangspunt hierbij is de wet- en regelgeving zoals deze geldt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het ‘Concepttoelatingskader Wkb-instrumenten van 22 december 2021’ vervangt het ‘Concepttoetsings- en toelatingskader van 17 februari 2021’. De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn weergegeven in een overzicht van wijzigingen. Het beoogd bestuur van de TloKB is voornemens om bij gelijkblijvende (concept)wet- en regelgeving het ‘Concepttoelatingskader Wkb-instrumenten van 22 december 2021’ definitief vast te stellen bij de instelling van de TloKB als zelfstandig bestuursorgaan.