TloKB en Raad voor Accreditatie ondertekenen informatieprotocol voor efficiënte informatie-uitwisseling binnen CO-stelsel

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) en de Raad voor Accreditatie (RvA) tekenden een informatieprotocol om de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen beide organisaties te regelen met betrekking tot het wettelijk stelsel ‘Certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ (CO-stelsel). Het CO-stelsel is per 1 april 2023 in werking getreden.

Ondertekening informatieprotocol TloKB en RvA

Samenwerking optimaliseren

Met de ondertekening van dit informatieprotocol zetten de TloKB en de RvA een belangrijke stap om de samenwerking te versterken en de uitwisseling van cruciale informatie binnen het CO-stelsel te vergemakkelijken. Door gezamenlijk gebruik te maken van de beschikbare gegevens kan snel en adequaat worden gereageerd op situaties die de kwaliteit en veiligheid van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties beïnvloeden. Bovendien beperkt deze samenwerking de administratieve last voor de certificerende instellingen.

Tweeledige doelstelling

Het gewenste doel van dit informatieprotocol is tweeledig. Enerzijds willen de TloKB en de RvA samenwerken en informatie uitwisselen om de (administratieve) belasting voor de certificerende instellingen te beperken. Door de krachten te bundelen, kunnen de organisaties duplicatie van inspanningen voorkomen en een efficiënte en effectieve invulling van het toezicht door de TloKB en de beoordelingen door de RvA waarborgen.
Anderzijds is er een duidelijke behoefte aan informatie-uitwisseling tussen de TloKB en de RvA, met name met betrekking tot de melding van ‘ernstige situaties’, bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie die tijdens een bijwoning van werkzaamheden aan de gasverbrandingsinstallatie wordt geconstateerd. 
 

Belangrijkste punten in het informatieprotocol

  • Beide partijen hebben taken in het toezicht op certificerende instellingen die werkzaamheden uitvoeren in het kader van de certificering van gasverbrandingsinstallaties.
  • Het kabinet benadrukt het belang van samenwerking tussen de RvA en publieke toezichthouders, zoals de TloKB.
  • De taak van de RvA bestaat uit het beoordelen van certificerende instellingen op basis van geharmoniseerde normen voor accreditatie.
  • De TloKB houdt toezicht op bedrijven op basis van het Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw.
  • Beide partijen willen signalen en geaggregeerde informatie uit het toezicht met elkaar delen om dit te betrekken bij hun werkzaamheden.
  • Het doel van het informatieprotocol is om de administratieve belasting voor certificerende instellingen te beperken en een efficiënter en effectiever toezicht te realiseren.
  • Het informatieprotocol legt afspraken vast over de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de RvA en de TloKB. Het protocol moet bekendheid krijgen onder betrokkenen, met name de certificerende instellingen.

Het CO-stelsel

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen bedrijven die daarvoor gecertificeerd zijn werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. De certificatie van de bedrijven wordt uitgevoerd door certificerende instellingen die door de Raad voor Accreditatie zijn geaccrediteerd en door de TloKB zijn aangewezen.