Gasverbrandingsinstallaties

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen bedrijven met een geldig CO-vrijcertificaat werken aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. Hiervoor aangewezen certificerende instellingen geven deze certificaten af op basis van aangewezen certificatieschema’s. Alle gecertificeerde bedrijven staan in het Register gasverbrandingsinstallaties.  

Waarom is er een register?

De verplichting dat bedrijven gecertificeerd moeten zijn, komt voort uit aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV). De onderzoeksraad heeft geconstateerd dat werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vaak niet goed worden uitgevoerd waardoor er risico is op koolmonoxideongevallen

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) houdt een openbaar register bij waarin consumenten en andere opdrachtgevers gecertificeerde installatiebedrijven kunnen vinden die werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties mogen uitvoeren. In dit register is ook informatie opgenomen over aangewezen certificerende instellingen en certificatieschema’s.  

Bekijk de gecertificeerde installatiebedrijven in het Register gasverbrandingsinstallaties.

Wat betekent dit voor de consument?

Voorbeeld logo CO-Vrij
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Vanaf 1 april 2023 is de consument verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor installatie, onderhoud en reparatie aan de cv-ketel, geiser, gashaard of ­kachel en rookgasafvoer. Gecertificeerde installatiebedrijven moeten het CO-VRIJ beeldmerk gebruiken, zodat voor consumenten duidelijk is dat zij te maken hebben met (een installateur van) een gecertificeerd bedrijf. De installateur draagt een legitimatiebewijs met dit beeldmerk bij zich, om dit te kunnen aantonen. Voor gebruik van dit beeldmerk geldt een reglement.

Meer informatie over de gevaren van koolmonoxide vindt u op www.co-wijzer.nl.

Wat betekent dit voor installatiebedrijven?

Bedrijven die werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties moeten daarvoor zijn gecertificeerd. De eisen voor deze certificering zijn opgenomen in certificatieschema’s.  

Het installatiebedrijf dient ervoor te zorgen dat de werkzaamheden volgens aangewezen certificatieschema georganiseerd en uitgevoerd worden. Dat betekent dat het installatiebedrijf moet beschikken over vakbekwame mensen en speciale meetapparatuur. Een certificerende instelling beoordeelt of een installatiebedrijf voldoet. Pas dan ontvangt een installatiebedrijf het certificaat. Na afgifte van het certificaat neemt de TloKB de certificaathouder (installatiebedrijf) op in het Register gasverbrandingsinstallatie

Protocol werkwijze Register gasverbrandingsinstallaties

Het protocol werkwijze registers TloKB geeft antwoord op de vraag hoe de TloKB het Register gasverbrandingsinstallaties voert. Het protocol geeft invulling aan een zo uniform mogelijke uitvoering van de registervoering en geeft inzicht in hoe en wanneer de TloKB informatie ontvangt van de schemabeheerders en certificerende instellingen. Het protocol geeft ook antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de informatie in de registers en hoe de TloKB omgaat met de aangeleverde informatie. 

Meer weten over welke afspraken er zijn gemaakt over de werkwijze van het register? Lees dan het protocol. Download het protocol werkwijze registers hieronder. 

De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.