Certificerende instellingen

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. Certificerende instellingen certificeren installatiebedrijven volgens aangewezen certificatieschema’s.

Proces van certificering

Certificerende instellingen gebruiken door minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangewezen certificatieschema’s om certificaten af te geven. In deze certificatieschema’s staan alle eisen aan zowel de werkwijze als de inhoudelijke kennis van (medewerkers van) een installatiebedrijf. 

Na afgifte van een certificaat levert de certificerende instelling de gegevens van het installatiebedrijf aan bij de TloKB. De TloKB neemt het installatiebedrijf dan als certificaathouder op in het openbaar register. Vervolgens geeft de certificerende instelling toestemming aan het installatiebedrijf voor het gebruik van het beeldmerk ‘CO-VRIJ’.

De certificerende instelling houdt vervolgens toezicht op het gecertificeerde installatiebedrijf aan de hand van het aangewezen certificatieschema. In dat schema staat onder meer aan welke eisen de certificaathouder moet voldoen en op welke wijze de certificerende instelling toezicht houdt op de naleving van het certificatieschema door de certificaathouder. 

Eisen aan certificerende instellingen 

Certificerende instellingen hebben een belangrijke rol bij het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. Daarom gelden voor certificerende instellingen de volgende eisen:

  •  Certificerende instellingen moeten onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn.
  •  Certificerende instellingen moeten over een passende accreditatie van de Raad voor Accreditatie beschikken.
  • Certificerende instellingen moeten voldoen aan de geldende regels voor aanwijzing van certificerende instellingen en de gegevensverstrekking aan de TloKB.
  • Certificerende instellingen moeten voldoen aan de eisen in de aangewezen certificatieschema’s. Deze eisen gaan bijvoorbeeld over het proces en de inrichting van het toezicht van de certificerende instelling op de toepassing van een certificatieschema. En het correct gebruik van het beeldmerk CO-VRIJ door de certificaathouders.
  • Certificerende instellingen moeten zich houden aan de Algemene wet bestuursrecht, de Wet open overheid en de Archiefwet.
  • Certificerende instellingen mogen niet in surseance van betaling verkeren of failliet raken. In die gevallen zal de TloKB, namens de minister van BZK, de aanwijzing als certificerende instelling voor het CO-stelsel schorsen of intrekken.
  • Certificerende instellingen moeten informatie delen met de TloKB. Bijvoorbeeld de gegevens van de certificaathouders die in het kader van het stelsel werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties uitvoeren, zodat de TloKB hen kan toevoegen aan het register van gecertificeerde bedrijven.

Aanwijzing certificerende instelling

Allereerst accrediteert de Raad voor Accreditatie een certificerende instelling voor het aangewezen certificatieschema. Daarna toetst de TloKB de aanvraag tot aanwijzing van de certificerende instelling volgens criteria die voortkomen uit het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties. Als de certificerende instelling voldoet aan de aanwijzingseisen, wijst de TloKB deze namens de minister van BZK aan voor het afgeven van certificaten voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties op basis van het aangewezen certificatieschema. 

Toetsing en Aanwijzing door de TloKB

De TloKB toetst certificerende instellingen bij de aanvraag om aanwijzing aan het aanwijzingskader. Het aanwijzingskader voegt alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling samen. De TloKB toetst de aanvraag van de certificerende instelling inhoudelijk op het voldoen aan deze eisen. Bij positieve resultaten wijst de TloKB de certificerende instelling namens de minister van BZK aan, waarmee deze binnen het stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties certificaten kan verstrekken. 

De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.