Certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen, aanvoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgassen mogen alleen worden uitgevoerd door daarvoor gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven – installateurs – krijgen hun certificaten van door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aangewezen certificerende instellingen.

Reikwijdte van het certificeringsstelsel

Het stelsel is van toepassing op alle werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen, inclusief luchttoevoer en rookgasafvoer. Werkzaamheden aan installaties die vallen onder  het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn uitgesloten. 

Woonwagens en woonboten die te kwalificeren zijn als bouwwerk vallen ook onder het stelsel. Voor mobiele caravans en plezierboten geldt dit niet, omdat dat geen bouwwerken zijn in de zin van de Woningwet.

Schematische weergave CO stelsel TloKB

Schematische weergave CO-stelsel TloKB
De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting, het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.