Toezicht en handhaving

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. Het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties waarborgt dit.

Het stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties is een publiek-privaat stelsel, waarbij private ondernemingen een rol hebben in de uitvoering van het stelsel. Private certificerende instellingen verstrekken certificaten aan installatiebedrijven, welke de TloKB dan als certificaathouders in het openbaar register opneemt. De certificerende instellingen zien toe op de werkzaamheden van certificaathouders.


De Raad voor Accreditatie evalueert de certificatieschema’s en accrediteert de certificerende instellingen. Zo beoordeelt de Raad voor Accreditatie of de certificerende instellingen op onafhankelijke en deskundige wijze toezien op de werkzaamheden van certificaathouders. Daarmee kunnen consumenten vertrouwen op de veiligheid en kwaliteit van de werkzaamheden die een certificaathouder uitvoert. 


De TloKB houdt namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toezicht op de werking van het stelsel als geheel. Daarnaast toetst de TloKB of door de branche ontwikkelde certificatieschema’s en private certificerende instellingen voldoen aan de gestelde eisen. In dat geval zal de TloKB het certificatieschema of de certificerende instelling namens de minister van BZK aanwijzen. 

Handhaving binnen het stelsel

De TloKB kan de aanwijzing van een certificerende instelling of een certificatieschema schorsen of intrekken wanneer deze niet voldoet aan de gestelde eisen. De Raad voor de Accreditatie oordeelt over het behoud van de accreditatie.
Certificerende instellingen controleren of de certificaathouders volgens het certificatieschema de gecertificeerde werkzaamheden uitvoeren. Als de certificaathouder niet werkt volgens de eisen in het certificatieschema zal de certificerende instelling het certificaat schorsen of intrekken.

Handhaving buiten het stelsel

Als een installateur werkzaamheden aan een gasverbrandingsinstallatie verricht zonder een geldig certificaat kan het bevoegd gezag (in de meeste gevallen de gemeente) handhaven. Het bevoegd gezag kan zowel het installatiebedrijf als de bewoner of de opdrachtgever een sanctie opleggen.


Als een installateur oneerlijk handelt, afspraken niet nakomt of schade verricht, dan kan een bewoner, gebruiker of eigenaar van een woning het installatiebedrijf hiervoor aanspreken. Lost het installatiebedrijf niet naar tevredenheid op, dan kunnen verdere juridische stappen worden overwogen. Als het installatiebedrijf is aangesloten bij een branche- of ondernemersorganisatie kunt u misschien ook terecht bij een Geschillencommissie. Het juridisch loket kan u indien gewenst daarbij gratis juridisch advies geven en indien nodig u verwijzen naar een advocaat.  


Tenslotte kan het Openbaar Ministerie besluiten tot strafrechtelijke handhaving wanneer partijen zich niet aan de regels voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties houden.
 

De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.