Certificatieschema’s

Vanaf 1 april 2023 mogen alleen gecertificeerde installatiebedrijven werkzaamheden uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, geisers, gashaarden of -kachels. Certificerende instellingen certificeren installatiebedrijven volgens aangewezen certificatieschema’s.

Certificerende instellingen gebruiken certificatieschema’s voor het afgeven van certificaten aan en toezicht op installatiebedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Certificatieschema’s bevatten: 

  • Eisen aan zowel de werkwijze van de certificerende instellingen als de certificaathouder (het installatiebedrijf dat een certificaat heeft verkregen).
  • Eisen aan hoe de certificerende instelling tot afgifte van een certificaat komt. 
  • Hoe de certificerende instelling toezicht houdt tijdens de geldigheidsduur van het certificaat op de werkzaamheden van certificaathouder. 
  • Eisen aan de bedrijfsvoering en de werkwijze van certificaathouders. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om eisen aan de inhoudelijke kennis van installateurs in dienst van de certificaathouder. 
  • Eisen aan de controles en metingen die de installateur moeten uitvoeren voordat een gasverbrandingsinstallatie in gebruik kan worden genomen.


De Raad voor Accreditatie evalueert eerst de certificatieschema’s. De TloKB toetst vervolgens de certificatieschema’s aan de wettelijke eisen en wijst de schema’s namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aan voor gebruik binnen het stelsel. Een marktpartij kan een certificatieschema dat voldoet aan de geldende eisen voor aanwijzing indienen bij het TloKB met een online formulier. Voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanvraag om aanwijzing is dat een evaluatierapport met positief resultaat van de Raad voor Accreditatie is bijgevoegd.

Keuze uit diverse certificatieschema's

Marktpartijen werken certificatieschema’s uit die aansluiten bij de verscheidenheid aan gasverbrandingsinstallaties en de werkwijzen en specialisaties van bedrijven. Zo kunnen bedrijven kiezen voor een schema dat het beste aansluit bij hun bedrijfsmodel. Zo biedt het certificeringsstelsel ruimte voor diversiteit en innovatie. 

Toetsing en aanwijzing door de TloKB

De TloKB toetst certificatieschema’s aan het aanwijzingskader. Het aanwijzingskadervoegt alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling samen. De TloKB toetst het certificatieschema inhoudelijk op het voldoen aan deze eisen. Bij positieve resultaten wijst de TloKB het certificatieschema namens de minister van BZK aan, waarmee het is toegelaten tot het stelsel van gecertificeerde werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. 

De informatie op deze pagina komt uit de Wet tot wijziging van de Woningwet, de bijbehorende memorie van toelichting en het Besluit certificering werkzaamheden gasverbrandingsinstallaties inclusief de nota van toelichting en de Ministeriële Regeling. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.