Aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn

Schemabeheerders dienen een aanvraag om aanwijzing van een beoordelingsrichtlijn in bij de TloKB. Wanneer de beoordelingsrichtlijn voldoet aan alle criteria wijst de TloKB namens de minister van Binnenlandse Zaken (BZK) de beoordelingsrichtlijn aan en neemt het op in het Register kwaliteitsverklaringen. De TloKB toetst en wijst beoordelingsrichtlijnen aan op een uniforme wijze aan de hand van het  Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing.

Aanmelden nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn

Een schemabeheerder meldt het voornemen tot het indienen van een nieuwe of gewijzigde beoordelingsrichtlijn via het online formulier. Daarna neemt de TloKB contact op met de schemabeheerder. Bij een voornemen tot ontwikkeling van een nieuwe beoordelingsrichtlijn (BRL) kent de TloKB een BRL-nummer toe aan het onderwerp.

Draagvlak

Voordat de schemabeheerder een beoordelingsrichtlijn definitief voor aanwijzing aanbiedt, geeft hij belanghebbenden de kans om kritiek te leveren. Daarnaast toetst een onafhankelijk College van Deskundigen uit de betreffende bedrijfstak elke beoordelingsrichtlijn.

Aanvraag aanwijzing

Een schemabeheerder dient een aanvraag om aanwijzing van zijn beoordelingsrichtlijn in via het online formulier. De TloKB toetst de aanvraag om aanwijzing bij binnenkomst op volledigheid. Wanneer gegevens ontbreken stelt de TloKB de schemabeheerder in de gelegenheid om deze aan te vullen. 
Bij een complete aanvraag beslist de TloKB binnen acht weken of zij de beoordelingsrichtlijn aanwijst namens de minister van BZK. De TloKB kan deze termijn verlengen. Bij verstrijken van de termijn volgt geen automatische aanwijzing van de beoordelingsrichtlijn.
De TloKB neemt een aanvraag niet in behandeling als er te weinig informatie verstrekt is, de vergoeding niet is betaald of als aanvraag om aanwijzing niet voldoet aan de indieningsvereisten.

Aanwijzingskader

Voor de aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen en toelating tot het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen maakt de TloKB gebruik van de volgende aanwijzingskaders:

Aandachtspunten

Een beoordelingsrichtlijn die goed aansluit op de Europese Verordening Bouwproducten voldoet ten minste aan onderstaande aandachtspunten. Voorafgaand aan de aanvraag om aanwijzing bij de TloKB controleert de schemabeheerder zelf de beoordelingsrichtlijn op deze aandachtspunten:

  • De beoordelingsrichtlijn brengt een heldere scheiding aan tussen publieke werking en private elementen.
  • De beoordelingsrichtlijn maakt de scheiding tussen uitspraken op product- en bouwdeelniveau inzichtelijk.
  • De beoordelingsrichtlijn bevat geen voorschriften voor productiecontrole (IKB) die al door een Europese geharmoniseerde technische specificatie gedekt zijn.
  • De beoordelingsrichtlijn bevat de actuele terminologie voor typen certificatie (attest, productcertificaat, etc.) en is voorzien van verklaringen met betrekking tot de omgang met essentiële kenmerken (standaard tekstblokken), indien van toepassing.
  • De certificerende instelling mag de waarden van essentiële kenmerken niet vaststellen ten behoeve van een af te geven kwaliteitsverklaring. Dit geldt voor zowel publieke als private werking.
  • Het proces van toetsing en aanwijzing dient de gehele beoordelingsrichtlijn te omvatten, zowel het deel met publieke werking als een mogelijk deel met private elementen. Onder de gehele beoordelingsrichtlijn vallen ook beoordelingsrichtlijnen, uitvoeringsrichtlijnen, protocollen en andere documenten waar de beoordelingsrichtlijn naar verwijst.

Besluit

Uit de toetsing volgt een eindoordeel dat bepaalt of de TloKB de beoordelingsrichtlijn aanwijst en toelaat tot het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen. Bij een positief toetsresultaat wijst de TloKB de beoordelingsrichtlijn aan en neemt het op in het Register erkende kwaliteitsverklaringen. Voorwaarde voor publicatie in het register is dat de schemabeheerder de verschuldigde kosten voor aanwijzing heeft betaald.

Vanaf 1 februari 2023 voert het ministerie van IenW de toetsing en aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit uit. Lees voor details omtrent de overgang van taken de gehele brief van het ministerie van IenW

Bezwaar

Schemabeheerders die het niet eens zijn met een beslissing van de TloKB kunnen daartegen bezwaar maken. De afhandeling van bezwaren gaat volgens de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens het proces van aanwijzing verstrekt de TloKB de schemabeheerder de nodige informatie over de bezwaarprocedure.