Nationale certificatie

Bouwende partijen moeten aantonen dat de bouwproducten die zij gebruiken voldoen aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierin staan bouwtechnische voorschriften voor veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid. Alle bouwwerken in Nederland moeten aan die voorschriften voldoen.

Erkende kwaliteitsverklaringen

Een van de manieren om aan te tonen dat een bouwproduct of -proces voldoet aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is door het gebruik van een Erkende kwaliteitsverklaring (EKV). In een EKV verklaart een onafhankelijke certificerende instelling dat het product of proces - mits correct toegepast - voldoet aan de bouwregels van het Bbl.

Daarmee is voor de kwaliteitsborger genoeg bewijs dat het bouwproduct voldoet aan de bouwregels. Het is wel de taak van de kwaliteitsborger om te beoordelen of er aan de regels is voldaan. Bij twijfel doet een kwaliteitsborger nader onderzoek. Ook controleert de kwaliteitsborger of het gecertificeerde/erkende materiaal, het product of de bouwmethode correct in het bouwwerk is toegepast.

Privaatrechtelijke certificatie

Als een bouwproduct of -proces geen relatie heeft met het Besluit bouwwerken leefomgeving is een Erkende kwaliteitsverklaring niet mogelijk. Toch kunnen marktpartijen kwaliteitsafspraken maken over producten.

De private kwaliteitsverklaringen gaan over privaatrechtelijke kwaliteitsafspraken door marktpartijen. Deze kwaliteitsafspraken kunnen worden vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn (BRL) of een uitvoeringsrichtlijn (URL). 

In een instrument voor kwaliteitsborging staat op welke punten een kwaliteitsborger de waarde van een private kwaliteitsverklaring beoordeelt, voordat  die geldt als voldoende bewijs. In die beoordeling komt naar voren welke controles de kwaliteitsborger zelf nog moet doen, om vast te stellen of een bouwproduct voldoet aan de bouwregels.

Meer informatie