Europese certificatie

CE is een verplichte Europese markering, die aangeeft dat een product op vastgestelde eigenschappen en volgens voorgeschreven testmethoden is getest. CE-markering is voor de meeste producten in de bouw verplicht en is vaak een eigen verklaring van de fabrikant. Een CE-markering is geen erkende kwaliteitsverklaring.

Elk land binnen de EU stelt specifieke eisen aan bouwwerken en constructies. In Nederland is dit geregeld in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierin worden eisen gesteld aan de toepassing van een product in een bouwwerk. In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan ook regels voor de CE-markeringen van bouwproducten. Daarnaast bestaan in Nederland milieueisen voor producten die in contact kunnen komen met grond-, hemel- en oppervlaktewater. Die eisen zijn opgenomen in het Besluit bodemkwaliteit.

CE-markering is geen garantie dat een product overal en in ieder bouwwerk toegepast mag worden. De CE-markering kan en mag dus nooit het label van Erkende kwaliteitsverklaring krijgen. De Inspectie Leefomgeving en Transport controleert of producten op de juiste manier zijn voorzien van CE-markering.

CE in combinatie met andere markeringen

Een fabrikant mag geen ander merkteken dan de CE-markering gebruiken om afnemers over de essentiële kenmerken van een product te informeren. Van producten of eigenschappen hiervan die niet onder CE-markering vallen, mag een fabrikant wel met een ander merkteken of kwaliteitsverklaring de productprestaties aantonen. In die gevallen kan er naast de CE-markering een kwaliteitskeurmerk op het product zijn aangebracht; er mag echter beslist geen overlap zijn tussen de onderwerpen waarover die keurmerken uitspraken doen.