Kwaliteitsverklaringen voor de bouw

In Nederland bestaan voor bouwproducten zowel nationale als Europese kwaliteitsverklaringen. Met een Erkende Kwaliteitsverklaring bewijst de aanvrager van een omgevingsvergunning dat een product voldoet aan de bouwregelgeving. De Europese CE-markering laat zien dat het product is getest volgens geharmoniseerde Europese testmethoden.

Een nationale Erkende Kwaliteitsverklaring (EKV) toont aan of een bouwproduct aan de bouwtechnische eisen in het  Bouwbesluit 2012 (vanaf invoering Omgevingswet het Besluit bouwwerken leefomgeving) voldoet. Aangewezen certificerende instellingen geven kwaliteitsverklaringen af op basis van gestandaardiseerde en gecontroleerde testmethodes, zogeheten  beoordelingsrichtlijnen. De TloKB toetst beoordelingsrichtlijnen van marktpartijen en wijst deze namens de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) aan, waarmee ze tot het stelsel zijn toegelaten. Daarnaast controleert de TloKB afgegeven kwaliteitsverklaringen en neemt die op in een  register. Zodra een kwaliteitsverklaring in het register is opgenomen is het een EKV.

Het erkende stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen vallen onder het door de minister voor VRO erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. Doordat de minister voor VRO het gehele stelsel van kwaliteitsverklaringen erkent hoeft dat niet voor iedere kwaliteitsverklaring afzonderlijk te gebeuren. Goedkeuring door de TloKB en publicatie in het register zijn voldoende.

Vanaf 1 februari 2023 geeft de TloKB niet langer advies aan Bodem+ in het kader van de erkenningsregeling Besluit bodemkwaliteit. Lees voor details omtrent de overgang van taken de gehele brief van het ministerie van IenW

Schematische weergave EKV-stelsel TloKB

Schematische weergave van het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen.

Private kwaliteitsverklaringen

Een kwaliteitsverklaring zonder erkende aansluiting met bouwregelgeving heet een private kwaliteitsverklaring. Hierin staan eisen die door de markt worden gesteld. Deze kwaliteitsverklaringen zijn geen onderdeel van het erkende stelsel.