Kwaliteitsverklaringen voor de bouw

In Nederland bestaan voor bouwproducten zowel nationale als Europese kwaliteitsverklaringen. Met een Erkende Kwaliteitsverklaring bewijst de producent dat een product voldoet aan de bouwregelgeving. De Europese CE-markering laat zien dat het product is getest volgens geharmoniseerde Europese testmethoden.

Een nationale Erkende Kwaliteitsverklaring (EKV) toont aan of een bouwproduct aan de bouwtechnische eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet. Een EKV is daarmee voldoende bewijs dat er is voldaan aan de bouwregels. Aangewezen en geaccrediteerde certificerende instellingen geven kwaliteitsverklaringen af op basis van gestandaardiseerde en gecontroleerde testmethodes, de beoordelingsrichtlijnen. De TloKB toetst beoordelingsrichtlijnen van marktpartijen en wijst deze namens de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan, waarmee ze tot het stelsel zijn toegelaten. Daarnaast controleert de TloKB afgegeven kwaliteitsverklaringen en neemt die op in een register. Zodra een kwaliteitsverklaring in het register is opgenomen, is het een EKV.

Het erkende stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen vallen onder het door de minister van BZK erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw. Doordat de minister het gehele stelsel van kwaliteitsverklaringen erkent, hoeft dat niet voor iedere kwaliteitsverklaring afzonderlijk te gebeuren. Toetsing door de TloKB en publicatie in het register zijn voldoende.

Vanaf 1 februari 2023 geeft de TloKB niet langer advies aan Bodem+ vanuit de erkenningsregeling Besluit bodemkwaliteit. De overgang van de taken staat in de gehele brief van het ministerie van IenW

Schematische weergave EKV-stelsel TloKB

Schematische weergave van het erkende stelsel van kwaliteitsverklaringen.

Private kwaliteitsverklaringen

Een kwaliteitsverklaring zonder erkende aansluiting met bouwregelgeving heet een private kwaliteitsverklaring. Hierin staan eisen die door de markt worden gesteld. Deze kwaliteitsverklaringen zijn geen onderdeel van het erkende stelsel.