Over de TloKB

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) is een zelfstandig bestuursorgaan zonder rechtspersoonlijkheid en maakt deel uit van de rechtspersoon Staat. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is verantwoordelijk voor een adequaat toezicht op de TloKB. De TloKB heeft een drietal hoofdtaken in de kwaliteitsborging voor het bouwen, bij erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en bij het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Bouwen is complex.

Vaak gaat het goed, maar soms gaat er wel eens wat mis.

Het komt voor dat een woning, fietsbrug of kantoorpand gebreken of bouwfouten laat zien.

Dat kan beter.

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw speelt een publieke sleutelrol in betere bouwkwaliteit.

Het doel is altijd veilige, gezonde, duurzame, bruikbare en toegankelijke bouwwerken.

De toelatingsorganisatie laat kwaliteitsmethodieken toe die zijn ontwikkeld door private partijen; de instrumentaanbieders.

De TloKB ziet ook toe op juiste toepassing met bureauinspecties en steekproeven op de bouwplaats. 

Waar nodig handhaaft ze.

Naast kwaliteitsborging van het bouwproces werkt de TloKB aan erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en certificeringen voor werkzaamhedingen aan gasverbrandingsinstallaties.

De bouwkwaliteit is aantoonbaar geborgd, wat gebreken en bouwfouten voorkomt. 

Zo zorgt de TloKB voor beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen. 

Meer weten? Kijk op www.tlokb.nl

Taken

De TloKB heeft een drietal hoofdtaken in de kwaliteitsborging voor het bouwen, bij erkende kwaliteitsverklaringen voor bouwproducten en bij het gecertificeerd werken aan gasverbrandingsinstallaties.

Voor elk van deze onderwerpen voert de TloKB een aantal taken uit:

Kwaliteitsborging

 • Toetsing en toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging
 • Toezicht en handhaving op het stelsel van kwaliteitsborging
 • Bijhouden van een register van toegelaten instrumenten
 • Voorlichting over de regels voor kwaliteitsborging
 • Monitoren en evalueren van het stelsel

Erkende kwaliteitsverklaringen

 • Toetsing en aanwijzing van beoordelingsrichtlijnen
 • Toetsing en aanwijzen van certificerende instellingen
 • Bijhouden van een register van erkende kwaliteitsverklaringen

Werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

 • Toetsing en aanwijzen van certificatieschema’s
 • Toetsing en aanwijzen van certificerende instellingen
 • Bijhouden van een register van certificatieschema’s, certificerende instellingen certificaathouders
 • Monitoren meldingen van (bijna-)ongevallen en gevaarlijke situaties