Organisatie

Op 22 april 2022 heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (de minister voor VRO) de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborgingbouw (TloKB) ingesteld als zelfstandig bestuursorgaan (zbo)(Instellingsbesluit TloKB).

De TloKB bestaat uit drie bestuursleden. Aan het hoofd van de dienst TloKB staat een directeur, die ook secretaris is van het bestuur. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de staf en de afdelingen Toetsing & Toelating (T&T) en Toezicht & Handhaving (T&H).

EKV- en CO-mandaat

De TloKB heeft van de minister voor VRO ook mandaat en machtiging verkregen ten behoeve van de uitvoering van het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw (Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel); en ten behoeve van de uitvoering van de wettelijk taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties)

Organogram TloKB

Organogram TloKB

Het bestuur

De minister voor VRO heeft het bestuur van de TloKB benoemd voor een periode van vier jaar (Benoemingsbesluit bestuur TloKB): vanaf 22 april 2022 t/m 31 maart 2026. Vervolgens heeft de minister voor VRO mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de TloKB (Mandaatbesluit beheer TloKB). Het bestuur heeft daarna mandaat verleend aan de directeur voor de dagelijkse leiding over de staf en de afdelingen T&T en T&H (Mandaatbesluit directeur TloKB)

Beeld: ©TloKB

Yvonne van Mastrigt

Voorzitter van de TloKB

Na haar studie Nederlands recht was Yvonne van Mastrigt (1965) werkzaam als jurist bij de Nederlandse Spoorwegen. Al gauw maakte ze de overstap naar het openbaar bestuur waar zij in verschillende gemeenten (Winsum, Hoogezand-Sappemeer, Hoorn, Stichtse Vecht, Stadskanaal en Woudenberg) (waarnemend) burgemeester was. Ook was zij een periode gedeputeerde van de Provincie Groningen. Daarnaast heeft Van Mastrigt zowel binnen de volkshuisvesting als de bouwwereld gewerkt, respectievelijk als directeur-bestuurder van een woningcorporatie en als adviseur bij Van Wijnen. Momenteel voert zij als verkenner namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een onderzoek uit naar de haalbaarheid van zelfregulering binnen de uitvaartbranche en sinds september 2022 is zij waarnemend burgemeester in Olst-Wijhe.

Van Mastrigt: "Het nieuwe systeem van kwaliteitsborging is ambitieus. Het zal, als we het goed doen met elkaar, grote effecten hebben op het werk van gemeenten en bouwers. En het zal de positie van consumenten op de bouwmarkt versterken en beschermen. Ik vind het spannend om bij de start van dat systeem een rol te mogen spelen"

Beeld: ©TloKB

Paulus Jansen

Paulus Jansen (1954) studeerde bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na 18 jaar gewerkt te hebben in de bouw en consultancy legde hij zich toe op de politiek. Jansen was landelijk algemeen secretaris van de SP en lid van de Utrechtse Provinciale Staten, waar hij ook fractievoorzitter was. Later werd hij gemeenteraadslid en fractievoorzitter in de gemeente Utrecht voor de SP. Van 2006 tot 2014 was hij voor die partij in de Tweede Kamer woordvoerder bouw- en woningmarkt en bouwregelgeving. Van 2014 tot 2018 was hij wethouder van onder andere Wonen, Ruimtelijke Ordening en Vastgoed in de gemeente Utrecht. Tot 1 mei 2020 was Jansen algemeen directeur van de Woonbond. Jansen is voorzitter van het Landelijk overleg Consumentenbelangen openbaar Vervoer (LOCOV) en lid van de door het ministerie van BZK ingestelde stuurgroep Herijking Gemeentefonds.

Jansen: "Afnemers van bouwwerken hebben recht op de kwaliteit waar ze voor betaald hebben. Bovendien is duurzaam bouwen en het verzekeren van de veiligheid van bouwwerken voor gebruikers, bezoekers en passanten een maatschappelijk belang. Een goed gestructureerd stelsel van kwaliteitsborging, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, is nodig om deze twee doelen te realiseren. TloKB is het publieke slot op de deur van die kwaliteitsketen."

Beeld: ©TloKB

Frank de Vries

Na een studie staatsrecht en privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam werkte Frank de Vries (1965) als docent en onderzoeker bij de vakgroep staatsrecht van de Rijksuniversiteit Groningen. In 2000 promoveerde hij daar. Twee jaar later werd hij gekozen tot raadslid van de gemeente Groningen, waar hij fractievoorzitter voor de PvdA werd. In de Groningse gemeentepolitiek was hij vervolgens onder meer locoburgemeester en wethouder van Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting, Wijkvernieuwing, Grondzaken, Monumenten en Sport. Sinds het wethouderschap is De Vries werkzaam als zelfstandig adviseur. Van 2017 tot 2019 was hij waarnemend burgemeester van de gemeente Ten Boer. Van 2018 tot 2019 was hij kwartiermaker van het Nationaal Programma Groningen.

De Vries: "De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen draait om het verbeteren van bouwkwaliteit en -processen. Dat is natuurlijk in het belang van de consument, maar ook van iedereen die zijn boterham verdient in de bouw. En dat zijn heel veel mensen. Uiteindelijk gaat het om de waardering van hun vakmanschap. Als lid van het bestuur leg ik daarvoor graag het fundament."

Dienst TloKB

Beeld: ©TloKB

Martijn Tummers

Directeur en secretaris van het bestuur

Martijn Tummers (1963) is gepromoveerd in de econometrie. Tummers deed bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in diverse managementfuncties ervaring op in beleidsonderzoek, auditing, inspectietoezicht en public governance.

Beeld: ©TloKB

Jeroen Bunschoten 

Hoofd afdeling Toetsing & Toelating

Jeroen Bunschoten (1976) studeerde bouwkunde aan de hogeschool Windesheim Zwolle en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bunschoten heeft bij verschillende adviesbureaus gewerkt op het thema bouwregelgeving. Bij het Instituut voor Bouwkwaliteit heeft hij gewerkt aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de oprichting van de TloKB.

Beeld: ©TloKB

Bart Dunsbergen

Hoofd afdeling Toezicht & Handhaving

Bart Dunsbergen (1966) studeerde Bestuurskunde aan de Hanzehogeschool Groningen, de RU Leiden en de EU Rotterdam. Hij werkte bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat, de Algemene Energieraad, het ministerie van VROM en meest recent bij het ministerie van BZK als verantwoordelijke voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.