Organisatie

Op 22 april 2022 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborgingbouw (TloKB) ingesteld als zelfstandig bestuursorgaan (Instellingsbesluit TloKB).

De TloKB bestaat uit drie bestuursleden. Aan het hoofd van de dienst TloKB staat een directeur, die ook secretaris is van het bestuur. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de staf en de afdelingen Toetsing & Toelating (T&T) en Toezicht & Handhaving (T&H).

De minister van BZK heeft mandaat, volmacht en machtiging verleend aan de TloKB ten behoeve van het beheer van de dienst TloKB (Mandaatbesluit beheer TloKB).

EKV- en CO-mandaat

De TloKB heeft van de minister van BZK ook mandaat en machtiging gekregen ten behoeve van de uitvoering van het erkend stelsel van kwaliteitsverklaringen voor de bouw (Besluit uitvoering, mandaat en machtiging inzake het erkend stelsel) en ten behoeve van de uitvoering van de wettelijke taken voor certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (Besluit mandaat en machtiging Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw inzake uitvoering wettelijke taken certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties).

Het bestuur

De minister van BZK heeft het bestuur van de TloKB benoemd voor een periode van vier jaar (Benoemingsbesluit bestuur TloKB): vanaf 22 april 2022 t/m 31 maart 2026.

Beeld: ©TloKB

Yvonne van Mastrigt

Voorzitter van de TloKB

Voorzitter Yvonne van Mastrigt beheert bij de TloKB de portefeuille strategie, communicatie en overheidsrelaties waaronder het ministerie van BZK en de VNG. Per 15 april 2023 is zij voorzitter van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB). Voor BZK verkent zij de haalbaarheid van zelfregulering in de uitvaartbranche.

Van Mastrigt: "Het nieuwe systeem van kwaliteitsborging is ambitieus. Het zal, als we het goed doen met elkaar, grote effecten hebben op het werk van gemeenten en bouwers. En het zal de positie van consumenten op de bouwmarkt versterken en beschermen. Ik vind het spannend om bij de start van dat systeem een rol te mogen spelen"

Beeld: ©TloKB

Frank de Vries

Vicevoorzitter Frank de Vries beheert bij de TloKB de portefeuille toetsing en toelating, juridische en internationale zaken, bedrijfsvoering, ICT, Auditdienst Rijk, en externe niet-overheidsrelaties. De Vries is zelfstandig adviseur en doceert regelmatig aan de Hanzehogeschool Groningen in het vakgebied bestuur, beleid en recht. Hij is lid van de raad van toezicht van Kids2b, voorzitter van de raad van commissarissen van N.V. Groninger Monumentenfonds, voorzitter van de raad van toezicht van het platform Groningen architectuur en stedenbouw (GRAS), voorzitter van de raad van toezicht Topsport Noord (Heerenveen) en lid van de raad van commissarissen Huis voor de Sport Groningen.

De Vries: "De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen draait om het verbeteren van bouwkwaliteit en -processen. Dat is natuurlijk in het belang van de consument, maar ook van iedereen die zijn boterham verdient in de bouw. En dat zijn heel veel mensen. Uiteindelijk gaat het om de waardering van hun vakmanschap. Als lid van het bestuur leg ik daarvoor graag het fundament."

Beeld: ©TloKB

Paulus Jansen

Bestuurslid Paulus Jansen beheert bij de TloKB de portefeuille toezicht en handhaving, het EKV-stelsel en het CO-stelsel. Jansen is lid van de Mijnraad. Hij is voorzitter van de commissie van deskundigen van de Verenigingen van Eigenaren, voorzitter van het bestuur Museum van Zuilen en voorzitter van het landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer (LOCOV).

Jansen: "Afnemers van bouwwerken hebben recht op de kwaliteit waar ze voor betaald hebben. Bovendien is duurzaam bouwen en het verzekeren van de veiligheid van bouwwerken voor gebruikers, bezoekers en passanten een maatschappelijk belang. Een goed gestructureerd stelsel van kwaliteitsborging, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten, is nodig om deze twee doelen te realiseren. TloKB is het publieke slot op de deur van die kwaliteitsketen."

Organogram TloKB

Organogram TloKB

Dienst TloKB

Het bestuur heeft mandaat verleend aan de directeur voor de dagelijkse leiding over de staf en de afdelingen T&T en T&H (Mandaatbesluit directeur TloKB en Besluit mandaat, volmacht en machtiging beheer directeur-secretaris TloKB). De directeur heeft ondermandaten verleend aan de plaatsvervangend directeur, de adviseur bedrijfsvoering en de secretaresse van de TloKB (Besluit ondermandaat plaatsvervangend directeur TloKB en Besluit ondermandaat adviseur bedrijfsvoering en secretaresse TloKB).

MT-leden TloKB

Het management team (MT) van de dienst TloKB bestaat uit de volgende leden.

Beeld: ©TloKB

Martijn Tummers

Directeur en secretaris van het bestuur

Martijn Tummers (1963) is gepromoveerd in de econometrie. Tummers deed bij het ministerie van Justitie en Veiligheid in diverse managementfuncties ervaring op in beleidsonderzoek, auditing, inspectietoezicht en public governance.

Beeld: ©TloKB

Jeroen Bunschoten 

Hoofd afdeling Toetsing & Toelating

Jeroen Bunschoten (1976) studeerde bouwkunde aan de hogeschool Windesheim Zwolle en bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Bunschoten heeft bij verschillende adviesbureaus gewerkt op het thema bouwregelgeving. Bij het Instituut voor Bouwkwaliteit heeft hij gewerkt aan de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de oprichting van de TloKB. Naast hoofd van de afdeling Toetsing & Toelating is hij tevens plaatsvervangend directeur TloKB. 

Beeld: ©TloKB

Bart Dunsbergen

Hoofd afdeling Toezicht & Handhaving

Bart Dunsbergen (1966) studeerde Bestuurskunde aan de Hanzehogeschool Groningen, de RU Leiden en de EU Rotterdam. Hij werkte bij het ministerie van Economische zaken en Klimaat, de Algemene Energieraad, het ministerie van VROM en meest recent bij het ministerie van BZK als verantwoordelijke voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.