Missie en visie

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw heeft als hoofdtaken toelaten en handhaven. Dit binnen een effectief en betrouwbaar stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, zodat bouwwerken ten minste voldoen aan de bouwtechnische voorschriften.

Missie

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) ziet toe op het stelsel van kwaliteitsborging van bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. 

Eigenaren en gebruikers krijgen zo bouwwerken die veiliger, gezonder, duurzamer, bruikbaarder en toegankelijker zijn.

Visie

De TloKB speelt een publieke sleutelrol in de verbetering van de bouwkwaliteit. De TloKB laat toetsmethoden toe en ziet toe op het juiste gebruik van deze methoden in de bouwpraktijk. Zo kan iedereen vertrouwen op de kwaliteit van bouwwerken, bouwproducten en werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.

Vanuit welke waarden werken wij?

Wij zijn onafhankelijk in ons oordeel. Wij nemen besluiten en adviseren met het oog op het maatschappelijk belang van een goede bouwkwaliteit.

Wij zijn transparant in onze werkwijze. Wij geven inzicht in de overwegingen die ten grondslag liggen aan onze besluiten en adviezen, en wij dragen deze uit.

Wij zijn zorgvuldig in ons werk. Wij nemen alle relevante aspecten in ogenschouw en wij staan open voor uiteenlopende maatschappelijke signalen.

Welke kwaliteiten zetten wij in?

Professioneel: Wij verstaan ons vak en zijn op de hoogte van de ontwikkelingen relevant voor de bouwsector.

Inlevend: Wij voeren vanuit een open houding overleg met betrokken partijen, wij wegen alle belangen en wij onderhouden een relevant maatschappelijk netwerk.

Kosteneffectief: Wij gaan in onze taakuitvoering doelmatig om met de aan ons verstrekte middelen.

Doortastend: Wij verzamelen alle informatie die nodig is voor heldere en consistente besluitvorming in toelating en handhaving.

Beter vertrouwen in kwaliteit van bouwen