Missie en visie

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw staat voor haar taken toelaten en handhaven in een effectief en betrouwbaar stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen, opdat bouwwerken ten minste voldoen aan de bouwtechnische voorschriften.

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) richt zich op verbetering van de bouwkwaliteit in Nederland, in termen van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en duurzaamheid. De TloKB voert haar taak onafhankelijk, professioneel en transparant uit.

Effectief stelsel

Het stelsel van kwaliteitsborging heeft als doel het verbeteren van de kwaliteitsborging en van de bouwkwaliteit in Nederland, waarbij bouwwerken ten minste voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Bij de uitvoering van taken en het nemen van besluiten staat  een betere bouwkwaliteit altijd centraal.

Breed maatschappelijk draagvlak

Omdat besluiten van de TloKB grote gevolgen kunnen hebben, is voldoende draagvlak voor deze besluiten belangrijk. De TloKB overlegt periodiek met betrokken partijen over de wijze van besluitvorming, en zorgt ervoor dat zij op tijd hun inbreng bij de TloKB kunnen hebben. Ook licht de TloKB besluiten waar mogelijk toe, zodat de afwegingen voor iedereen helder zijn.

Betrouwbaar stelsel

Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat kwaliteitsborgers - bij toepassing van een toegelaten instrument - alleen verklaringen afgeven voor bouwwerken die voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. De TloKB werkt aan een betrouwbaar stelsel van kwaliteitsborging door transparant te zijn in haar optreden. Zo kan iedereen nagaan hoe de TloKB tot haar besluiten komt.

Onafhankelijk

De TloKB organiseert de uitvoering van haar werkzaamheden zo dat deze onafhankelijk, onpartijdig en vrij van commerciële druk zijn. De TloKB stelt haar medewerkers in staat om onafhankelijk te analyseren, te oordelen en helder te rapporteren. Daarbij hebben zij geen enkele relatie met bouwende partijen, kwaliteitsborgers of instrumentaanbieders. Dit geldt ook als de TloKB gebruik maakt van de kennis en ervaring van externe deskundigen.

Professioneel

Het toetsen van en toezicht houden op de werking van instrumenten is maatwerk. Daarom is het van belang dat de TloKB op basis van specifieke deskundigheid tot een onafhankelijk oordeel komt. De medewerkers van de TloKB beschikken over kennis, ervaring en inzicht op het gebied van bouwkwaliteit in het algemeen en kwaliteitsborging in het bijzonder. Zij onderhouden en vernieuwen deze deskundigheid, zodat de TloKB direct kan inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt.