Samenwerkingen

De TloKB werkt bij het uitoefenen van haar taken samen met andere organisaties. 

Raad van Advies

De Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) heeft een Raad van Advies (Raad of RvAdvies) ingesteld. De Raad bestaat uit een voorzitter en acht leden met kennis en ervaring in diverse onderdelen van de bouwsector. Hij heeft ten doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de werkwijze en procedures van de TloKB en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het bestuur over de uitvoering van de taken van de TloKB. De leden zijn benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Raad voor Accreditatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de nationale accreditatie-instantie van Nederland. De RvA controleert organisaties die beoordelen of producten of diensten van leveranciers aan gestelde eisen voldoen. De TloKB werkt met de RvA samen in het EKV- en het CO-stelsel. TloKB-aanwijzingen volgen op evaluatie en accreditatie door de RvA.

Inspectie Leefomgeving en Transport

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de Nederlandse toezichthouder voor infrastructuur, transport, milieu en wonen. De ILT houdt toezicht op de naleving van wetten en regels en verleent vergunningen. De ILT controleert of bouwproducten op de juiste manier zijn voorzien van CE-markering. De ILT is een dienstonderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.