Kwaliteitsborging en Erkende kwaliteitsverklaringen

De kwaliteitsborger beoordeelt of er aan de regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is voldaan. Maar hoe beoordeelt hij dan of bouwprocessen en bouwproducten die een Erkende kwaliteitsverklaring (EKV) hebben voldoen aan het Bbl?

Een Erkende kwaliteitsverklaring is voldoende

Het Bbl regelt in artikel 2.14 en 2.15 dat een EKV over een bouwproduct of een bouwproces geldt als voldoende bewijs dat er voldaan is aan de geldende bouwregelgeving. In een EKV verklaart een onafhankelijke en geaccrediteerde certificerende instelling dat het product of proces - mits correct toegepast - voldoet aan de bouwregels van het Bbl. Ook voor de kwaliteitsborger is dat voldoende bewijs, maar hij controleert aanvullend wel of het gecertificeerde/erkende materiaal, product of bouwproces op een goede manier in het bouwwerk is toegepast. Als er twijfels zijn, doet de kwaliteitsborger nader onderzoek.

Hoe werkt dat met private kwaliteitsverklaringen?

Marktpartijen kunnen ook private kwaliteitsafspraken maken over bouwproducten en -processen. Dit heet dan een private kwaliteitsverklaring. In een instrument voor kwaliteitsborging staat op welke punten een kwaliteitsborger de waarde van een private kwaliteitsverklaring beoordeelt, voordat hij zo’n verklaring als voldoende bewijs aanneemt. Daarin staat ook welke controles de kwaliteitsborger zelf nog moet uitvoeren om vast te stellen dat een bouwproduct- of proces aan de bouwregels voldoet.