Aanwijzingskader CO-certificatieschema

Voor de aanwijzing van certificatieschema’s binnen het stelsel van certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (CO-stelsel) maakt de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TloKB) gebruik van het ‘Aanwijzingskader certificatieschema voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties’ (Aanwijzingskader CO-certificatieschema, Staatscourant 2022-22608).

Het aanwijzingskader werkt alle eisen uit de nationale wet- en regelgeving geldend voor het CO-stelsel uit in criteria en toetsvragen in de vorm van een gestructureerde checklist.

Het ‘Aanwijzingskader CO-certificatieschema versie 1.1 van 17 januari 2022’ vervangt het ‘Toetsingskader certificatieschema’s gasverbrandingsinstallaties versie 1.0 van 13 oktober 2020’.

De wijzigingen ten opzichte van de voorgaande versie zijn weergegeven in een overzicht van wijzigingen op pagina drie van het ‘Aanwijzingskader CO-certificatieschema’.

Eén wijziging betreft een inhoudelijke aanpassing naar aanleiding van aanpassing in de wet-en regelgeving. Alle andere wijzigingen zijn beleidsneutraal en betreffen verduidelijkingen van de criteria en de toetsvragen.