1 januari 2024 nieuwe streefdatum inwerkingtreding Omgevingswet en Wkb

In een brief aan de beide Kamers schrijft minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) dat de Omgevingswet verantwoord en zorgvuldig van start kan gaan. Het Koninklijk Besluit dat de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. De betrokken partijen scharen zich unaniem achter invoering per 1 januari 2024. Het is voor betrokken partijen van essentieel belang dat de Eerste en Tweede Kamer snel besluiten over de ingangsdatum. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden.