Stelsel voor certificering gasverbrandingsinstallaties treedt in werking

Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, in werking. Dit stelsel regelt dat bedrijven vanaf 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren. Dit moet ervoor zorgen dat het aantal ongevallen door koolmonoxide omlaag gaat.

Certificerende instellingen gebruiken certificatieschema’s voor het afgeven van certificaten aan bedrijven die werkzaamheden verrichten aan gasverbrandingsinstallaties. Een certificatieschema stelt zowel eisen aan de werkwijze van de certificerende instelling, als aan de werkzaamheden en vakbekwaamheid van de installateur. De Raad voor Accreditatie evalueert nieuwe certificatieschema’s, waarna de TloKB het schema kan toetsen en namens de Minister van BZK kan aanwijzen voor gebruik in het stelsel. De certificatieschema’s worden getoetst aan het aanwijzingskader dat in opdracht van de minister is opgesteld op basis van het wettelijk kader. Met het aanwijzingskaderr krijgen partijen inzicht in de norm die gesteld is aan certificatieschema’s.

Meer over de inwerkingtreding van het wettelijk stelsel certificering werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties.