Borgingsplan

In het borgingsplan maakt de kwaliteitsborger duidelijk hoe hij het bouwplan beoordeelt en hoe hij zorgt dat het bouwwerk aan de bouwtechnische voorschriften voldoet. Een borgingsplan is een dynamisch document. Als een bouwplan wijzigt, verandert het borgingsplan mee.

Kwaliteitsborging begint bij de risicobeoordeling van het ontwerp van het bouwplan. De kwaliteitsborger beoordeelt daarbij of het geplande bouwwerk zal voldoen aan de bouwtechnische voorschriften en waar hij eventuele risico’s ziet. Op basis van de risicobeoordeling stelt de kwaliteitsborger het borgingsplan vast. In het borgingsplan staat hoe de kwaliteitsborger bij zijn beoordeling rekening houdt met de gesignaleerde risico’s. Bij de melding voor het bouwen van een nieuw bouwwerk verstrekt de opdrachtgever of initiatiefnemer het borgingsplan van de kwaliteitsborger aan de gemeente.

Inhoud van het borgingsplan

Een borgingsplan beschrijft ten minste:

  • hoe de kwaliteitsborger het borgingsplan heeft vastgesteld;
  • hoe de kwaliteitsborger alle onderdelen van het bouwwerk in samenhang beoordeelt;
  • welke werkzaamheden nodig zijn voor de kwaliteitsborging;
  • wanneer deze werkzaamheden worden uitgevoerd;
  • welke van deze werkzaamheden de kwaliteitsborger zelf uitvoert, en welke hij door andere partijen laat uitvoeren;
  • hoe de kwaliteitsborger het borgingsplan herijkt bij tussentijdse aanpassingen aan het ontwerp of het bouwwerk;
  • welke personen betrokken zijn bij de kwaliteitsborging. Daarbij is hun functie (vakdisciplines / expertisevelden), opleidings- en ervaringsniveau en de betrokkenheid bij de kwaliteitsborging aangegeven;
  • wie de eindverantwoordelijke persoon is;
  • op welke wijze wordt omgegaan met normen en kwaliteitsverklaringen.
De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.