De onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger

Met de invoering van het stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen (KB-stelsel) is een nieuw beroep ontstaan: de kwaliteitsborger. De kwaliteitsborger controleert of een bouwactiviteit (bijvoorbeeld het bouwen van een woning) voldoet aan de bouwtechnische regels. Hiervoor gebruikt de kwaliteitsborger een instrument voor kwaliteitsborging. Als de kwaliteitsborger het vertrouwen heeft dat een bouwwerk voldoet, geeft hij hierover een verklaring af.

Onafhankelijkheid kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger moet zijn werk strikt onafhankelijk, onpartijdig en objectief kunnen uitvoeren. Het is belangrijk dat andere belangen hun oordeel niet beïnvloeden. De kwaliteit en integriteit van het stelsel tellen immers zwaar. In artikel 3.82 van het Besluit kwaliteit leefomgeving staat dat een instrument voor kwaliteitsborging voorschrijft dat een kwaliteitsborger niet organisatorisch, financieel of juridisch betrokken is bij het bouwproject dat hij controleert. Ook mag hij  niet betrokken zijn bij activiteiten die zijn onafhankelijke oordeel of integriteit in de weg staan.

Toezicht op onafhankelijkheid kwaliteitsborger

De instrumentaanbieder houdt toezicht op de toepassing van zijn instrument en daarmee ook op de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger. Voldoet de kwaliteitsborger niet aan de onafhankelijkheidseisen? Dan moet de instrumentaanbieder maatregelen nemen. Wanneer de TloKB in haar toezicht merkt dat de instrumenthouder dit niet tijdig doet, of onvoldoende maatregelen treft, grijpt ze in.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.