Eisen aan instrumenten voor kwaliteitsborging

Kwaliteitsborgers gebruiken voor het borgen van de kwaliteit van een bouwwerk een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. De TloKB laat instrumenten toe tot het stelsel.

De TloKB toetst instrumenten bij de toelating aan het Toelatingskader Wkb-instrument. In het kader zijn alle eisen uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling samengevoegd.

Eisen aan de beschrijving van een instrument

Integrale beoordeling
De verschillende bouwdelen van een bouwwerk moeten gezamenlijk worden beoordeeld. De TloKB laat geen instrumenten toe die maar een deel van een bouwwerk toetsen. De beschrijving van het instrument maakt duidelijk hoe het zorgt voor een beoordeling van het totale bouwwerk in zijn omgeving.

Kwaliteitsverklaringen en certificaten
Een kwaliteitsborger hoeft materialen, producten en bouwmethodes met een erkende kwaliteitsverklaring of een certificaat in principe niet opnieuw te controleren. Wel beschrijft het instrument hoe de kwaliteitsborger deze certificaten als bewijslast kan gebruiken. De kwaliteitsborger controleert of producten op een goede manier worden toegepast of verwerkt.

Kwaliteitscontroles van de bouwer
De kwaliteitsborger kan voor een deel gebruik maken van kwaliteitscontroles van de bouwer zelf. De kwaliteitsborger blijft eindverantwoordelijk en verklaart dat het bouwwerk naar zijn oordeel voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

Onafhankelijkheid 
Een kwaliteitsborger mag geen belang hebben bij de uitvoering van de werkzaamheden. Een architect, adviseur, bouwer of projectontwikkelaar kan niet de kwaliteitsborger zijn in een project waar hij zelf direct bij is betrokken.

Opleiding
Binnen de organisatie van de kwaliteitsborger is voldoende kennis en ervaring aanwezig om een bouwplan, de uitvoering daarvan en de bijbehorende risico’s te kunnen beoordelen. De instrumentaanbieder legt in het instrument vast aan welke opleidingseisen een kwaliteitsborger moet voldoen.

Administratieve organisatie
De administratieve organisatie van de kwaliteitsborger is zo ingericht dat resultaten transparant en reproduceerbaar zijn. Het moet daarbij inzichtelijk zijn wie voor welke discipline inzetbaar is tijdens het proces van kwaliteitsborging. Dit zal meestal bereikt worden met een intern kwaliteitsborgingssysteem in de organisatie van de kwaliteitsborger.

Gegevens en bescheiden
Het instrument voor kwaliteitsborging schrijft voor welke gegevens de kwaliteitsborger beschikbaar stelt aan de instrumentaanbieder en de TloKB. Dit is informatie over het project, maar zijn ook bedrijfsgegevens en de gegevens van iedereen die namens de kwaliteitsborger werkzaamheden uitvoert. De projectinformatie gebruikt de TloKB voor het houden van steekproeven tijdens de bouw.

Kwaliteitscontrole borging
De instrumentaanbieder ziet toe op een juiste toepassing van zijn instrument door de kwaliteitsborger. Hiervoor controleert de instrumentaanbieder onder andere de administratie en de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborgers die het instrument mogen gebruiken. Het is de verantwoordelijkheid van de instrumentaanbieder dat toepassing van het instrument leidt tot bouwwerken die voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Als dit misgaat, grijpt de instrumentaanbieder in.

De instrumentaanbieder kan de kwaliteitsborger verschillende sancties opleggen: een waarschuwing, een tijdelijke schorsing of in het uiterste geval het intrekken van de toestemming om gebruik te maken van het instrument. De instrumentaanbieder meldt deze sancties direct aan de TloKB, die deze informatie in het register van instrumenten opneemt.

Toestemming kwaliteitsborger
De kwaliteitsborger krijgt geen toestemming voor gebruik van een instrument als hij bij de aanvraag in faillissement of surséance van betaling verkeert. De instrumentaanbieder schort verkregen toestemming om een instrument te gebruiken op in geval van surséance van betaling. Bij een faillissement trekt de aanbieder de toestemming in.

Geschillen
Een kwaliteitsborger kan een geschil hebben met de instrumentaanbieder of de opdrachtgever. Het instrument beschrijft hoe meningsverschillen worden beslecht. De instrumentaanbieder kan bijvoorbeeld een geschillencommissie aanwijzen.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.