Toelating tot het stelsel van kwaliteitsborging

Instrumentaanbieders dienen een aanvraag om toelating van een instrument voor kwaliteitsborging in bij de TloKB. Wanneer het instrument voldoet aan alle criteria van het Toelatingskader Wkb-instrument laat de TloKB dit toe en neemt het instrument op in het Register instrumenten kwaliteitsborging. De TloKB toetst en laat instrumenten toe op een uniforme wijze aan de hand van het Protocol werkwijze Toelating & Aanwijzing.

Aanvraag toelating

Een instrumentaanbieder dient een aanvraag om toelating van zijn instrument in via het online formulier. De TloKB toetst de aanvraag om toelating bij binnenkomst op volledigheid. Wanneer gegevens ontbreken stelt de TloKB de instrumentaanbieder in de gelegenheid om deze aan te vullen. 

Bij een complete aanvraag beslist de TloKB binnen acht weken of zij het instrument toelaat. De TloKB kan deze termijn verlengen. Bij verstrijken van de termijn volgt geen automatische toelating van het instrument tot het stelsel.

De TloKB neemt een aanvraag niet in behandeling als er te weinig informatie verstrekt is, de vergoeding niet is betaald of als het instrument niet voldoet aan de indieningsvereisten.

Toelatingskader

Voor de toelating van instrumenten tot het stelsel van kwaliteitsborging maakt de TloKB gebruik van het Toelatingskader Wkb-instrument. Dit toelatingskader stelt regels op grond van de Woningwet (Staatsblad 2019-382), bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen, Staatsblad 2022-145 en de Regeling kwaliteitsborging voor het bouwen, Staatscourant 2022-10958), waaraan de beschrijving van een instrument voor kwaliteitsborging minimaal moet voldoen. In het toelatingskader zijn alle regels uit de wet, de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling uitgewerkt in criteria, toetsvragen en vormgegeven als een gestructureerde checklist. De criteria in het toelatingskader zijn herleidbaar naar wet- en regelgeving zoals deze geldt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Toetsing

De TloKB toetst instrumenten voor kwaliteitsborging bij de toelating aan het Toelatingskader Wkb-instrument. De criteria in het toelatingskader zijn herleidbaar in de beschrijving van het instrument. De TloKB toetst het instrument inhoudelijk maar ziet ook toe op financiële stabiliteit van de instrumentaanbieder, aan de hand van gegevens van de Kamer van Koophandel.

Schematische weergave van het proces van toelating van een instrument voor kwaliteitsborging

Schematische weergave van het proces van toelating van een instrument voor kwaliteitsborging

Besluit

Uit de toetsing volgt een eindoordeel dat bepaalt of de TloKB het instrument voor kwaliteitsborging toelaat tot het stelsel van kwaliteitsborging. Bij een positief toetsresultaat laat de TloKB het instrument toe en neemt het op in het Register instrumenten kwaliteitsborging. Voorwaarde voor publicatie in het register is dat de instrumentaanbieder de verschuldigde kosten voor toelating heeft betaald.

Bezwaar

Instrumentaanbieders die het niet eens zijn met een beslissing van de TloKB kunnen daartegen bezwaar maken. De afhandeling van bezwaren gaat volgens de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens het proces van toelating verstrekt de TloKB de instrumentaanbieder de nodige informatie over de bezwaarprocedure.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.