Toezicht en handhaving

Kwaliteitsborgers zien erop toe dat bouwwerken voldoen aan de bouwtechnische voorschriften met behulp van een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging. Instrumentaanbieders controleren de kwaliteitsborgers die gebruik maken van hun instrumenten. De TloKB houdt toezicht op het stelsel van kwaliteitsborging in de bouw met kantoorbezoeken en steekproeven. In geval van tekortkomingen kan de TloKB over gaan tot handhaving.

Controle van de kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische voorschriften. Dit doet hij op basis van een risicobeoordeling van het bouwwerk en een bijbehorend borgingsplan waarin is vastgelegd hoe de kwaliteitsborger met de ingeschatte risico’s omgaat. De controles vinden plaats op de wijze die in het borgingsplan zijn vastgelegd.

Wanneer bij oplevering van het bouwwerk nog bouwtechnische gebreken aanwezig zijn, geeft de kwaliteitsborger geen verklaring af. De kwaliteitsborger meldt alle afwijkingen bij de opdrachtgever. Afwijkingen die de afgifte van de verklaring onomkeerbaar belemmeren meldt de kwaliteitsborging bij de gemeente.

Handhaving door de gemeente

Bij toepassing van een door de TloKB toegelaten instrument, mag de gemeente op basis van de verklaring van de kwaliteitsborger er vertrouwen in hebben dat een bouwwerk bij gereedmelding voldoet aan de bouwtechnische voorschriften.

De gemeente krijgt op drie belangrijke momenten informatie van de kwaliteitsborger:

  • Bij het indienen van de melding van het bouwen – ten minste vier  weken voor start bouw – levert de initiatiefnemer het borgingsplan van de kwaliteitsborger inclusief risicobeoordeling aan de gemeente.
  • Tijdens het bouwen informeert de kwaliteitsborger de gemeente indien afwijkingen van de bouwtechnische voorschriften door de bouwer niet meer (kunnen) worden aangepast en daarmee de afgifte van de verklaring van de kwaliteitsborger belemmeren. 
  • Bij gereedmelding van het bouwwerk overhandigt de initiatiefnemer de gemeente het ‘dossier bevoegd gezag’. Het dossier bestaat uit alle relevante informatie over het bouwwerk, inclusief de verklaring van de kwaliteitsborger.

Is er sprake van onomkeerbare afwijkingen van de bouwtechnische voorschriften, dan kan de gemeente - afhankelijk van de ernst en omvang - tijdens de bouw handhavend optreden. In het uiterste geval kan de gemeente een stopmoment opleggen. De afwijking moet weggenomen zijn om vervolgens te mogen doorbouwen. Ook als de informatie uit het dossier daartoe aanleiding geeft kan de gemeente handhavend optreden. In het uiterste geval kan de gemeente ingebruikname van het bouwwerk verbieden.

Toezicht van de instrumentaanbieder

De instrumentaanbieder ziet zelf toe op de juiste toepassing van zijn instrument voor kwaliteitsborging. De instrumentaanbieder controleert de kwaliteitsborgers die gebruik maken van het instrument. Als kwaliteitsborgers het instrument niet correct toepassen neemt de instrumentaanbieder maatregelen.

Publiek toezicht en handhaving van de TloKB

De TloKB controleert of instrumenten voor kwaliteitsborging in de praktijk leiden tot bouwwerken die voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Daarvoor gaat de TloKB langs bij instrumentaanbieders en voert steekproefsgewijs controles uit op bouwplaatsen. De TloKB treedt zelf niet op tegen kwaliteitsborgers, maar kan wel de instrumentaanbieder aanspreken als deze onvoldoende actie onderneemt. Wanneer de instrumentaanbieder nalatig is in zijn taak, of het instrument kritieke afwijkingen bevat, kan de TloKB een instrumentaanbieder een waarschuwing geven. In het uiterste geval kan de TloKB de toelating van een instrument schorsen of zelfs intrekken.

Bezwaar

Instrumentaanbieders die het niet eens zijn met een beslissing van de TloKB kunnen daartegen bezwaar maken. De afhandeling van bezwaren gaan volgens de Algemene wet bestuursrecht. Bij het opleggen van een waarschuwing, schorsing of intrekking verstrekt de TloKB de instrumentaanbieder de nodige informatie over de bezwaarprocedure.

De informatie op deze pagina komt uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de Memorie van toelichting hierop en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen inclusief de nota van toelichting. Voor de leesbaarheid is informatie weggelaten of aangepast. Aan deze informatie kunnen dus geen rechten worden ontleend.